10.4.2015

Yhdysvaltalaiset alttiimpia syrjimään poliittisesti kuin rodullisesti

Tutkimuksen mukaan taipumus negatiivisiin ennakkoasenteisiin ja syrjintään ovat Yhdysvalloissa voimakkaampia toiseen poliittiseen ryhmään kuuluvia kuin toiseen rotuun kuuluvia vastaan


Vielä kaksi vuosikymmentä sitten yhdysvaltalaisäänestäjät muodostivat yhtenäisen joukon, jossa suurin osa äänestäjistä oli mielipiteiltään demokraatteja äänestävien liberaalien ja republikaaneja äänestävien konservatiivien välimaastossa. Tämän jälkeen poliittinen keskusta on kuitenkin suurelta osin tyhjentynyt, ja nämä äänestäjät ovat siirtyneet selkeästi jompaankumpaan leiriin. On tapahtunut polarisoituminen, eli ihmisten jakautuminen liberaali–konservatiivi-akselilla on muuttunut yksihuippuisesta kaksihuippuiseksi.

Yhteisten asioiden hoitamisesta ryhmäidentiteetin välineeksi

Tämä jakautuminen on tapahtunut, kun politiikkaa on alettu pitää yhteisten asioiden hoitamisen sijaan entistä enemmän ryhmäidentiteetin osana. Ihmiset identifioituvat joko liberaaleiksi tai konservatiiveiksi ja muokkaavat näkemyksiä ryhmän näkemyksiä vastaaviksi saadakseen ryhmältään hyväksyntää. Puolueiden kannattajajoukot ovat alkaneet muistuttaa etnisiä ryhmiä, joilla on oma identiteetti ja omat normit.

Ihmisillä on taipumus liittää vieraisiin etnisiin ryhmiin kuuluviin ihmisiin negatiivisia stereotypioita ja suosia omaan ryhmään kuuluvia heidän kustannuksellaan. Koska poliittinen identiteetti on alkanut muistuttaa Yhdysvalloissa etnistä identiteettiä, on mielenkiintoinen kysymys, miten tämä ryhmäidentiteettiin liittyvä ilmiö näkyy poliittisen identiteetin kohdalla.

Tutkimusta aiheesta

Poliittiset tieteilijät Shanto Iyengar ja Sean Westwood Stanfordin yliopistosta selvittivät viime vuonna julkaistussa tutkimuksessaan mainittua asiaa. Menetelmiin kuuluivat tiedostamattomia ennakkoasenteita mittaava IAT-menetelmä (implicit association test) ja tehtävä, jossa piti valita kahdesta työnhakijasta pätevin, kun poliittinen kanta ja rotuun perustuva etninen identiteetti vaihtelivat. Tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia.

IAT selvittää myös tiedostamattomia ennakkoasenteita

IAT on menetelmä, jossa testattavien tulee mahdollisimman nopeasti ratkaista eri sanojen kohdalla, esittävätkö ne joko tiettyyn ryhmään kuulumista tai määrättyä ominaisuutta. Jos testattavan mielessä kyseisen ryhmän jäseniin yhdistyy edes tiedostamatta kyseinen ominaisuus, hän pystyy vastaamaan eri sanojen kohdalla keskimäärin nopeammin kuin sellaisen kysymyksen kohdalla, jossa ominaisuus on vastoin hänen kyseiseen ryhmään kohdistamaansa stereotypiaa. Jos esimerkiksi henkilön mielessä miessukupuoli yhdistyy väkivaltaisuuteen, hän pystyy vastaamaan nopeammin myönteisesti tai kielteisesti kysymykseen, onko joku sana joko miehen nimi tai väkivaltaa kuin kysymykseen, onko sana joko naisen nimi tai väkivaltaa.

IAT paljasti poliittiset ennakkoasenteet rodullisia voimakkaammiksi

IAT:n mukaan yhdysvaltalaisista sekä mustat afroamerikkalaiset että valkoiset euroamerikkalaiset näkivät oman rodullisen etnisen ryhmänsä positiivisemmin kuin toisen. Euroamerikkalaisilla tämä ilmiö oli voimakkaampi kuin afroamerikkalaisilla. Kun sama testi tehtiin myös puolueiden kohdalla, havaittiin, että jako hyvään yhdistyvään omaan ryhmään ja pahaan yhdistyvään vieraaseen ryhmään oli voimakkaampi puoluekannan kuin rodun kohdalla.

Mustat suosivat työnhakutestissä omiaan, valkoiset eivät 

Toisessa kokeessa henkilöiden piti valita työnhakijoista pätevin, kun työhakemuksesta paljastui mm. hakijan osaaminen, rodullinen etnisyys ja poliittinen tausta. Tuloksista paljastui, että afroamerikkalaiset suosivat afroamerikkalaisia hakijoita, mutta myös euroamerikkalaiset suosivat niukasti afroamerikkalaisia hakijoita siitä huolimatta, että heillä oli IAT:n mukaan afroamerikkalaisia voimakkaampi omia suosiva implisiittinen ennakkoasenne. Tutkijoiden mukaan ilmiö selittyy sillä, että afroamerikkalaiseen väestönosaan kohdistuvaa rotusyrjintää vastaan on voimakas sosiaalinen normi. Sosiaalisen hyväksynnän menettämisen pelko rasistiksi leimautumisen takia pystyi siis kumoamaan negatiivisten mielikuvien vaikutuksen.

Myös työnhakutestissä poliittinen syrjintä ylitti rodullisen

Poliittisen taustan kohdalla paljastui, että osallistujat syrjivät voimakkaasti vieraan poliittisen puolueen kannattajia, ja tässäkin kokeessa poliittinen syrjintä oli rodullista voimakkaampaa. Yhdysvalloissa ei ole vastaavaa syrjinnän vastaista normia poliittisen suuntautumisen kuin rotuun perustuvan etnisyyden kohdalla, ja siksi poliittiset stereotypiat ja syrjintä kulkevat käsi kädessä. Ilmeisesti nähdään, että poliittinen suuntaus on oma valinta ja että on siksi oikein syrjiä ihmisiä, jotka kuuluvat poliittiseen ulkoryhmään, joka nähdään helposti moraalisesti omaa ryhmää huonompana.

Poliittinen vastakkainasettelun seuraukset voivat olla vakavia

Vastakkainasettelu poliittisten ryhmien välillä voi johtaa etnisen vastakkainasettelun tavoin erittäin vakaviin seurauksiin kuten esimerkiksi poliittiseen väkivaltaan. Suomessa poliittinen polarisoituminen ja poliittiseen ulkoryhmään kuuluvien mustamaalaus johtivat jopa sisällissotaan. Tämäkin asia on syytä pitää mielessä.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger