3.4.2015

Ideologia motivoi tiedevastaisuutta

Ideologisesti sitoutuneet ihmiset ovat usein haluttomia hyväksymään tiedettä silloin, kun sen tulokset ovat omasta ideologisesta näkökulmasta katsottuna epämiellyttäviä


Kerroin aiemmin tutkimuksesta, jonka mukaan poliittisesti sitoutuneet ihmiset ovat laskutaitonsa tasosta riippumatta kyvyttömiä ratkaisemaan tilastollista laskutehtävää silloin, kun sen johtopäätös on vastoin oman poliittisen viiteryhmän näkemystä. Ihmisillä näyttää olevan myös taipumus vastustaa tiedettä silloin, kun sen tulokset ovat heille ideologisesti epämiellyttäviä.

Ilmastonmuutoksen kiistäjät usein konservatiiveja

Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kiistäminen näyttää olevan tyypillistä konservatiiveille. Tällaisen käytöksen syyksi on esitetty sitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää voimakkaita yhteiskunnallisia muutoksia, jotka näyttäytyvät konservatiivisessa mielessä vaarallisena hyppynä tuntemattomaan. Epämiellyttävä tilanne ratkaistaan kiistämällä koko ongelman olemassaolo.

Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kiistäjät vetoavat esimerkiksi ilmastomallien epävarmuuteen. Ilmasto on epäilemättä monimutkainen systeemi, mutta ilmakehän kaasujen vaihtelevasta läpäisevyydestä sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksilla johtuva kasvihuoneilmiö tunnetaan varsin hyvin. Tämän takia ilmaston voidaan olettaa odotusarvoisesti lämpenevän kasvihuonekaasujen lisääntymisen myötä, vaikka ennustamiseen liittyykin epävarmuutta. Kiistäjät uskovat kuitenkin tietävän paremmin kuin ilmastotieteilijät ja lukitsevat näkemyksensä väitteeseen, että ilmasto ei lämpene ihmisten kasvihuonekaasupäästöistä huolimatta.

Evoluutioteoria herättää uskonnollista vastustusta

Toinen tiedevastainen ryhmä on evoluution kiistäjät, joiden pohja on usein uskonnollinen. Jos uskonnolla on oma näkemys elämän synnystä, tieteellistä näkemystä voi olla vaikea hyväksyä. Evoluutioteoria ei ole sopusoinnussa sellaisten uskonnollisten näkemysten kanssa, joissa maailma luotiin esimerkiksi kuudessa päivässä tai syntyi sotkanmunasta.

Kun Newtonin painovoimalaki teki mahdottomaksi puolustaa aiemmin Raamatulla perusteltua maakeskistä maailmankuvaa, tuli sen puolustaminen mahdottomaksi, minkä takia näkemys hylättiin. Kulttuurievoluutio muovaa uskontoja niiden selviytymisen kannalta edullisempaan suuntaan, minkä takia myös uskonnollinen vastarinta evoluutioteoriaakin kohtaan saattaa murentua ajan myötä, jotta uskonnon uskottavuus säilyisi. Tämä voi tapahtua kristinuskon tapauksessa sitä kautta, että Raamatun sisältöä aletaan tulkita kriittisesti osin vääristyneenä perimätietona, kuten muslimit tulkitsevat hadith-kirjoituksia, joiden perusteella he pyrkivät noudattamaan sunnaa eli Muhammadin elämäntapaa. Nykyinen paavikin on jo ottanut kantaa sen puolesta, että evoluutioteoria on totuudenmukainen.

Evoluutiopsykologian vastustaminen liittyy vasemmistolaisuuteen

Kolmas tyyppi tiedevastaisia ihmisiä ovat ne, jotka uskovat muuten evoluutioteoriaan, mutta suhtautuvat kielteisesti tai jopa vihamielisesti vallitsevaan näkemykseen, jonka mukaan ihmismieltä voidaan selittää evoluution kautta.

Evoluutiopsykologian vastustaja ovat usein vasemmistolaisia eli sosialistisen järjestelmän kannattajia. Kun Turun yliopistossa päätettiin hiljattain aloittaa evoluutiopsykologian opetus, ei ollut kovin yllättävää, että juuri vasemmistoliiton puoluelehti Kansan Uutiset hyökkäsi sitä vastaan. Turun yliopistossa evoluutiopsykologiaa opettava dosentti Markus J. Rantala kertoi eilisessä Ylen uutisessa saavansa jatkuvasti uhkailuja ja vihaviestejä, minkä lisäksi hänen autonsa renkaat on puhkottu. Lisäksi Rantalasta tehtiin aiemmin yliopistolle perätön kantelu, jossa häntä syytettiin naisvihamieliseksi ja hänen opetustaan tasa-arvolain vastaiseksi.

Näkemystä sukupuolieroista ei hyväksytä

Naisvihasyytöksien taustalla on oletettavasti se, että kaikki eivät hyväksy ideologisista syistä sitä, mitä evoluutiopsykologia kertoo sukupuolieroista. Evoluutiopsykologien mukaan mies ja nainen eivät poikkea pelkästään vartalon vaan myös mielen osalta, ja syyt molemmissa tapauksessa johtuvat siitä, että sukupuolet ovat erikoistuneet lisääntymään eri tavalla ja sen seurauksena sopeutuneet kohtaamaan myös eri tavalla vaikuttavia selviytymishaasteita. Miehen ja naisen vartalot eroavat eniten lisääntymiseen liittyvien elinten suhteen, ja vastaavasti mielen voi olettaa eroavan eniten lisääntymiseen liittyvän seksuaalisuuden alueella, mutta sopeutumina selittyvät erot eivät rajoitu vain seksuaalisuuteen. Evolutiivinen lähestymistapa on yleisesti ottaen osoittautunut erittäin selitysvoimaiseksi psykologisten sukupuolierojen kohdalla.

Vasemmistolaisia tavoitteita edistetään kertomuksella sorrosta

Vasemmistolaisuutta voi luonnehtia niin, että se ei pyri tasapuolisuuteen mahdollisuuksien vaan lopputulosten osalta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään kuitenkin vetoamaan ihmisten käsitykseen oikeudenmukaisuudesta esittämällä, että nykyiset erot johtuvat sorrosta.

Koska evoluutiopsykologia esittää, että miesten ja naisten mielet ovat keskimäärin erilaisia, sen pelätään vievän uskottavuutta tältä kertomukselta, jonka mukaan sukupuolten erot yhteiskunnallisessa sijoittumisessa johtuvat sorrosta sen sijaan, että ne johtuisivat ainakin osin sisäsyntyisistä syistä. Tämän takia vasemmistolaisesti ajattelevilla esiintyy taipumusta syyttää evoluutiopsykologiaa naisvihasta ja poliittisesta pyrkimyksestä oikeuttaa epätyydyttävänä pidetty nykytilanne tai syrjintä.

Tiede lisää tietoa, mutta ideologia sokaisee

Ideologinen ajattelu lähtee usein siitä, että vastaus on päätetty valmiiksi ja todellisuus pyritään selittämään niin, että se tukisi mahdollisimman hyvin tätä ideologista näkemystä. Näin toimimalla ideologisesti sitoutuneet ihmiset pyrkivät saamaan hyväksyntää ja arvostusta samoin ajattelevilta. Tiedeyhteisö puolestaan on luonut käytännöt, joiden tarkoituksena on edistää mahdollisimman tehokasta tiedonhankintaa. Näiden käytäntöjen noudattaminen on normi tieteessä, mikä rajoittaa taipumusta pyrkiä ideologista hyväksyntää tuottaviin vastauksiin. Tämä lisää tieteellisen päättelyn luotettavuutta, mikä on yksi syy sille, että vastauksia todellisuuden rakennetta koskeviin kysymyksiin kannattaa hakea tieteestä eikä oman ideologisen viiteryhmän keskuudesta.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger