12.9.2014

Feministinaiset muita naisia maskuliinisempia


Joitakin vuosia sitten aloin kiinnittää huomiota siihen, että merkittävän osan eturivin feministeistä tiedetään olevan tai olleen lesboja. Kun kaikista naisista lesbojen osuus on lähellä yhtä prosenttia, on tällainen havainto varsin odottamaton ja sitä on vaikea selittää sattumalla. Taustalla täytyy siis olla joku tekijä, joka yhdistää näitä kahta asiaa.

Gynefilia ja androfilia seksuaalisen suuntautumisen luokittelutapoina

Seksuaalista suuntautumista tarkastellaan tyypillisesti sitä kautta, tunteeko henkilö seksuaalista mielenkiintoa omaan tai vastakkaiseen sukupuoleen. Skaala kulkee heteroseksuaalisuudesta biseksuaalisuuden kautta homoseksuaalisuuteen, joista jälkimmäiseen myös lesbous kuuluu.

Seksuaalisen suuntautumisen luonteen ymmärtämisen kannalta on kuitenkin parempi tapa tarkastella sitä seksuaalisen halun kohteen sukupuolen kautta sen sijaan, että luokiteltaisiin, kuuluuko halun kohde samaan vai eri sukupuoleen kuin halun kokija. Tämän perusteella seksuaalisuus voidaan jakaa miestyypilliseen tyyppiin, jossa seksuaalisen halun herättäjinä toimivat naiselliset piirteet ja naistyypilliseen, jossa vastaavaa aiheuttavat miehekkäät piirteet. Seksuaalista halua naiseutta kohtaan kutsutaan gynefiliaksi ja halua miehuutta kohtaan androfiliaksi.

Androfilia yhdistyy naisellisuuteen ja gynefilia miehekkyyteen

Marco Del Giudice, Tom Booth ja Paul Irwing havaitsivat vuoden 2012 tutkimuksessaan, että miehet ja naiset eroavat persoonallisuudeltaan niin paljon, että vain 10 % sukupuolten persoonallisuusjakaumasta menee päällekkäin. Toisin sanoen siitä huolimatta, että yksittäiset persoonallisuuspiirteet eivät poikkea sukupuolten välillä tyypillisesti kovin paljon, piirteitä yhdessä tarkasteltuna voidaan erottaa miestyypillinen persoonallisuus ja naistyypillinen persoonallisuus, jotka ovat voimakkaasti yhteydessä biologiseen sukupuoleen.

Homoseksuaalisuuteen erikoistuneen aivotutkija Simon LeVayn mukaan homomiehet ovat tyypillisesti muita miehiä feminiinisempiä ja lesbot muita naisia maskuliinisempia seksuaalisen halun kohdistumisen lisäksi myös muissa käyttäytymispiirteissä tai ominaisuuksissa, joissa esiintyy sukupuolidimorfismia. Gynefiiliset yksilöt ovat siis molemmilla sukupuolilla keskimäärin maskuliinisempia kuin androfiiliset yksilöt, joilla siis korostuvat feminiiniset piirteet.

Feministit arvostavat samoja asioita kuin miehet


Kun yritin ratkaista, miksi niin suuri osa feministeistä näyttäisi olevan lesboja, niin mietin, millaisiin naisiin feminismin sanoma vetoaisi. Oivalsin, että maskuliininen persoonallisuus sopii tällaiseksi tekijäksi, ja maskuliinisen persoonallisuuden voi olettaa esiintyvän miestyypillisen seksuaalisen suuntautumisen yhteydessä.

Feministeillä on tapana väittää, että miesten ja naisten persoonallisuudessa ei ole eroa. Tällainen selitys tuntuu luonnolliselta sellaisesta naisesta, joka itse suhtautuu asioihin kuin mies. Tästä näkökulmasta on myös luonnollista nähdä miesten ja naisten erilainen yhteiskunnallinen sijoittuminen naisten sorron tuloksena, koska feministin miehinen mieli arvostaa samoja asioita, jotka ohjaavat miehiä sijoittumaan yhteiskunnassa keskimäärin eri tavalla kuin naisia. Kuitenkin maakohtaiset tilastot osoittavat, että esimerkiksi työpaikkojen voimakas eriytyminen sukupuolen mukaan on päinvastoin yhteydessä naisten tasa-arvoisuuteen yhteiskunnassa. Tasa-arvosta ja miehiä  parempien koulunumeroiden tuottamasta koulutusalan valintaan liittyvästä edusta huolimatta, tai ehkä pikemminkin siitä johtuen, naiset näyttävät päätyvän keskimäärin hyvin erilaisiin tehtäviin kuin miehet.

Tutkimus vahvistaa feministien maskuliinisuuden

Ruotsalaisen Uumajan yliopiston psykologian laitoksella tehty tutkimus vahvistaa epäilyni feministien maskuliinisuudesta. Kyseisessä tutkimuksessa tutkijat keräsivät feministien kokoontumiseen osallistuneilta skannauskuvat käsistä ja pyysivät heitä vastaamaan johtajuuspyrkimystä mittaavaan kyselyyn.

Skannatuista käsien kuvista tukijat mittasivat etusormen ja nimettömän pituuden suhteen. Tämä mitta on sukupuolidimorfinen, ja se yhdistyy sikiöajan testosteronialtistumiseen, jolla on yhteys henkilön maskuliinisiin ja feminiinisiin piirteisiin. Sikiöajan hormonit siis selittävät osaltaan miksi ihmiset eroavat maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhteen toisistaan.

Tutkijat havaitsivat, että feministikokoontumiseen osallistuneilla naisilla etusormen ja nimettömän pituuksien suhde oli oikean käden kohdalla tutkituilla feministeillä maskuliinisempi kuin jopa 95 prosentilla ruotsalaisnaisista ja vasemmassakin maskuliinisempi kuin 88,5 prosentilla ruotsalaisnaisista. Feministinaisten lukemat olivat molempien käsien osalta maskuliinisempia kuin keskimääräisellä ruotsalaismiehellä.

Myös pyrkimys dominanssiin, jota tutkijat mittasivat johtajuuspyrkimystä mittaavalla kyselyllä, on miehillä korostuva ominaisuus. Tutkitut feministit osoittivat enemmän johtajuuspyrkimystä kuin 99 % naisista keskimäärin. Tutkijat epäilivät kuitenkin, että suurempi poikkeama maskuliiniseen suuntaan johtajuuspyrkimyksessä verrattuna etusormen ja nimettömän suhteesta laskettuun johtui tilaisuuteen osallistumisen luomasta mielialasta.

Tutkija havaitsivat, että etusormen ja nimettömän pituuden suhteella oli tilastollisesti merkittävä korrelaatio johtajuuspyrkimykseen myös tutkittujen feministien välillä. Ne feministit, joilla oli keskimääräistä feministiä maskuliinisempi sormien pituuksien suhde, olivat myös keskimääräistä feministiä enemmän johtamishaluisia.

Tutkimuksessa viitattiin myös toiseen tutkimukseen, jonka mukaan 45 % itsensä feministiksi määrittelevistä yhdysvaltalaisista oli muita kuin heteroseksuaaleja, mikä tarkoitti useimmiten gynefiliaa. Vastaava lukema koko väestön keskuudessa oli 5,6 %. Tämä sopii yhteen omien havaintojeni kanssa.

Naiset vierastavat feminismiä

Näyttää siis tosiaan siltä, että feministeiksi päätyvät muita todennäköisemmin maskuliiniset naiset. Feministien maskuliinisuutta selvittäneessä tutkimuksessa esitettiin, että suurin osa naisista ei tasa-arvon tärkeänä pitämisestä huolimatta halua määritellä itseään feministeiksi osin siitä syystä, että he eivät pysty samaistumaan maskulinisoitunutta naistyyppiä edustavien feministien näkökantoihin. Mielestäni tässä selityksessä on järkeä.


Jaa tämä kirjoitus :
 

Havainnoija Copyright © 2013
Distributed By Free Blogger Templates | Designed by BTDesigner · Powered by Blogger